سیاست های کنترلی سخت گیرانه ای در جهت کاهش تخلف در شبکه پرداخت پی در نظر گفته و اجرا میشه.

در صورتی که تخلف پذیرنده ای محرز بشه، ضمن انسداد حساب کاربری فرد متخلف، مدارک و مستندات به شاپرک و گارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادستانی کل کشور ارسال میشه و این مراجع تصمیم میگیرن که با فرد متخلف چه نوع برخوردی داشته باشن
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!